PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Yoomi AB (”Yoomi” eller ”vi”) förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) och annan tillämplig integritetslagstiftning. Vi är transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och det är viktigt för oss att respektera och värna enskildas rätt till integritet.

Denna personuppgiftspolicy syftar till att allmänt beskriva hur Yoomi behandlar externa personuppgifter och informera dig som registrerad om vår behandling av dina personuppgifter. Informationen här är generell och i många fall lämnas mer specifik information i ett avtal eller i annat sammanhang, som i sådant fall ska gälla i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.

 

Insamling av information

Allmänt

Yoomi AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss via vår webbplats genom att kontakta oss, beställer produkter och tjänster eller vid förfrågningar. Vi behandlar även kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos befintliga samt potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Om du är företrädare eller kontaktperson för en av våra kunder, potentiella kunder, leverantörer, potentiella leverantörer eller samarbetspartners kan vi även ha fått tagit del av ditt namn och kontaktuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare eller annan tredje part. På vår webbplats kan du lämna information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad, företag och skicka ett meddelande där du själv väljer vilken information du vill lämna. Tänk på att inte uppge känsliga personuppgifter.

Ändamålen med samt den rättsliga grunden för respektive behandling

Besökare av webbplats eller person som tar kontakt med Yoomi

Ändamål

Yoomi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla en hög servicenivå till dig som kontaktat Yoomi med frågor, uppdragsförfrågningar, synpunkter eller med anledning av andra eventuella övriga ärenden.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Yoomis intresse att kunna tillhandahålla en hög servicenivå vid korrespondens eller övriga ärenden samt att du som tagit kontakt med Yoomi ska få ditt ärende hanterat och få sina frågor besvarade väger tyngre än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade.

Kontaktperson och företrädare för (befintliga samt potentiella) företagskunder, leverantörer och samarbetspartners

Ändamål

För att kunna ingå avtal med kunder, leverantörer och samarbetspartners behandlar Yoomi personuppgifter tillhörande personer som är kontaktpersoner och företrädare för kunder, leverantörer och samarbetspartners. Yoomi behandlar även kontaktinformation för att kunna fullfölja uppdrag, i marknadsföringssyfte och för att administrera samarbetet och kund- eller leverantörsförhållandet (såsom att kunna föra dialog med kunder och leverantörer och administrera avtalet). För potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners behandlar Yoomi kontaktpersonens personuppgifter i marknadsföringssyfte och med förhoppningen om att ingå ett framtida avtal eller samarbete.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av kontaktperson eller företrädares personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Yoomis och kontaktpersonens intresse att kunna fullfölja uppdrag, administrera kund- och leverantörsförhållande eller få till stånd ett framtida samarbete eller avtal väger tyngre än kontaktpersonernas rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

Mottagare av dina personuppgifter

Yoomi kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Yoomis räkning, kommer Yoomi ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Uppgifts- och lagringsminimering

Yoomi samlar inte in mer uppgifter än vad som är nödvändigt för uppfyllandet av det ändamål för vilket personuppgifterna samlas in. Detta innebär att vi endast kommer att efterfråga personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

Yoomi sparar personuppgifter så länge det behövs med hänsyn till syftet med behandlingen om inte lag kräver att uppgifterna lagras längre. Personuppgifter i ett samarbete, kund- eller leverantörsförhållande sparas inte längre än ett år efter att samarbetet, kund- eller leverantörsförhållandet upphört.

När det gäller e-post sker en kontinuerlig gallring och sådana e-postmeddelanden som inte längre är nödvändiga för Yoomis verksamhet raderas.

Överföring till tredjeland

Yoomi strävar efter att, i möjligaste mån, försöka behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock komma att behandlas utanför EU/EES då Yoomi använder tjänster såsom Firebase Realtime Database, då kan en behandling ske i följande länder [ange land/länder].Vid sådana överföringar har Yoomi tillsett att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis vara att parterna har ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller om en överföring sker till ett amerikanskt bolag i USA att det amerikanska bolaget är certifierat enligt Privacy Shield.

Dina rättigheter som registrerad

Yoomi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Yoomi behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål (inbegripet profilering, i den mån det är kopplat till direktmarknadsföring), och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om du invänder mot en behandling får Yoomi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte har en annan rättslig grund än intresseavvägningen eller kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än en registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om din invändning avser behandling som sker för direkt marknadsföring får Yoomi inte längre behandla uppgifterna för detta ändamål (om vi inte har en annan grund för behandlingen än efter en intresseavvägning).

Om Du har frågor gällande Yoomi behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till Yoomi, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att göra invändningar

Om den rättsliga grunden för behandlingen är baserad på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig.

Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke!

Om Yoomi behandlar personuppgifter om dig efter att du lämnat ditt samtycke till sådan behandling äger du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Yoomi äger då inte rätt att fortsätta behandlingen ifråga (om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen). Om du vill återkalla ett samtycke ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår av denna policy.

Du har alltid rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet

I Sverige är relevant tillsynsmyndighet Datainspektionen. Dit kan du som registrerad vända dig om du anser att Yoomi behandlar dina personuppgifter felaktigt eller om du får ett besked från oss som du inte håller med om och som rör behandling av dina personuppgifter. Du hittar mer information på www.datainspektionen.se.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Yoomi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan. Yoomis kontaktuppgifter är följande:
Yoomi AB
Adress: Kåkbrinken 14, 111 27 Stockholm
Org.nr: 556743-2470
Tel: 08-337 448
E-postadress: info@yoomi.se

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

Yoomi kan av olika skäl behöva uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi uppmuntrar därför alla registrerade att kontinuerligt kontrollera om policyn har blivit uppdaterad genom att du som registrerad kontrollerar vår hemsida där en uppdaterad, från tid till annan, version kommer att finnas. Sker väsentliga förändringar av personuppgiftspolicyn kommer detta att kommuniceras särskilt med dig som vid den tidpunkten är registrerad.